Основно Училище Отец Паисий - Писарево

Новини

Добре дошли в официалната страница на ОУ"Отец Паисий" с.Писарево

 

План прием първи клас учебна 2024/2025 година

План прием пети клас учебна 2024/2025 година

Училищен план прием учебна 2024/2025 година

 

Механизъм за повишаване капацитета на педагогическите специалисти за подобряване на сигурността на средата в училище посредством предотвратяване на разпространението и употребата на наркотични вещества и алгоритъм за прилагането му 

 
Свободни места за ученици в ОУ“ Отец Паисий“- с.Писарево  за учебната 2023/2024 година

 

 I клас- 21 свободни места

 

II клас- 17 свободни места

 

III клас- 22 свободни места

 

IV клас- 20 свободни места

 

V клас- 25 свободни места

 

VI клас- 24 свободни места

 

VII клас- 25 свободни места

 

   ОУ"Отец Паисий", село Писарево обявява 22 свободни места за прием в I клас на учебната 2023/2024 година и 25 свободни места за прием V клас. 

 

Уведомяваме, че училището от 19.04.2023 година има нова  електроната си поща- Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

План прием 2023-2024 година първи клас

План прием 2023-2024 година пети клас

Училищен план прием 2023 2024 година

ОУ"Отец Паисий", село Писарево обявява 18 свободни места за прием в I клас на учебната 2022/2023 година и 22 свободни места за прием V клас. 

 

Информация за провежданите дейности, свързани с повишаване квалификацията на педагогическите специалисти от ОУ “Отец Паисий“, село Писарево

 

 

 

Тема на обучението

Място на провеждане

Период за провеждане

Начален и краен час

Наименование на образователната

Брой педагогически специалисти

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ 3-ти и 4-ти КЛАС

Microsoft Teams

25-26 юни 2022

09,00 часа

СДРУЖЕНИЕ „ЦПО – ПРОФЕСИЯ 21 ВЕК”

1

Компютърно моделиране и ИТ в 5, 6 и 7 клас

Microsoft Teams

2-3 юли 2022

09,00 часа

СДРУЖЕНИЕ „ЦПО – ПРОФЕСИЯ 21 ВЕК”

1

 

 

План прием учебна 2022/2023 година

Списък на класираните ученици за учебната 2022-2023

I.Училищен план-прием за учебната 2022/2023 година в ОУ"Отец Паисий", село Писарево е както следва:
1. I клас - една паралелка с 22 ученици;
2. V клас - една паралелка с 23 ученици.
3. Брой на свободните места в паралелките за учебната 2022/2023 година по класове:
II клас- 21 свободни места
III клас- 19 свободни места
IV клас- 20 свободни места
VI клас- 24 свободни места
VII клас- 25 свободни места
4. Целодневна организация на учебния ден за учебната 2022/2023 година - за учениците от I до IV клас в една сборна група (съобразно броя на подадените заявления, получени в срок до 01.09.2022 г.)

Заповед план-прием учебна 2022/2023 година

Заповед прием I клас за учебната 2022/2023 г

Заповед прием V клас за учебната 2022/2023 г

Стартира изпълнението на проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

Обща информация за проекта
На 12.02.2021 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" между Министерство на образованието и науката - конкретен бенефициент и ИА ОПНОИР - управляващ орган на ОП НОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).
Проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързан с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение. Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи. Целева група освен учениците са и педагогическите специалисти, родителите и образователните медиатори. С помощта на планирани обучения за педагогическите специалисти се цели насърчаване за придобиване и усъвършенстване на цифрови умения, използване на иновативни методи за преподаване и учене. Планирани са обучения на образователни медиатори и на родители, насочени към създаване на умения за работа с дигитални устройства и с електронни образователни платформи за търсене и използване на електронни образователни ресурси, което от своя страна допълнително би помогнало на учениците за пълноценното им участие в образователния процес.
Проектът е на обща стойност 109 562 641,93 лева и е с продължителност 35 месеца.
Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.
Специфичните цели са:
• Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
• Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
• Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.
Допустими дейности
• Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.
• Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.
• Дейност 3 Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.
• Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).
• Дейност 5 Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

 

 Проект "Подкрепа за успех"

През учебната 2019/2020 година в ОУ”Отец Паисий”, село Писарево  се включи в дейности по проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Продължителността на проекта е 36 месеца –  от  15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.
Целта на проекта е изграждане на компетентности за интегриране на образователните технологии и мотивация за тяхното използване от подрастващото поколение.
    Към училището се създаде 1 група  за усвояване на дигитални компетентности в изпълнение на Дейност 6 от Проекта -  Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране)  –„Дигитален свят” с десет ученици от прогимназиален етап.

"Образование за утрешния ден"

Проект № BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за успех", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

Публикация в информационния портал RegNews

https://regnews.net/news/15948074315906/matematikata-lesna-interesna-i-polezna-za-detsata-v-pisarevo

ОУ"Отец Паисий", село Писарево обявява 18 свободни места за прием в I клас на учебната 2020/2021 година.

Списък класирани 1 клас за учебна 2020/2021 годинас

  Условия и ред за прием на ученици в първи клас в ОУ „Отец Паисий“, село Писарево за учебната2020/2021 година

 

 

 1. За учебната 2020/2021 година да се осъществи прием на ученици в първи клас в една паралелка с 22 ученици.
 2. На основание чл. 8, ал. 2 от Закон за предучилищното и училищното образование в първи клас се приемат деца на 7- годишна възраст, навършена в съответната календарна година. Деца навършили 6 –годишна възраст могат да постъпят в първи клас по преценка на родителите или настойниците и при готовност на детето за училище, отчетена с удостоверение за предучилищно образование .
 3. Родителите (настойниците) подават в определения срок:
 • Заявление (по образец) до директора на училището за постъпване на детето в първи клас. В заявлението родителите посочват избора си за включване на детето в група за разширена подготовка, както и заявление за включване в група на целодневна организация на учебния ден.
 • Акт за раждане на детето - оригинал за сверяване

4. Записването на децата в първи клас става в определения в графика срок с подаване на оригинала на Удостоверение за задължително предучилищно образование с номенклатурен № 3-19.

5. В случай, че детето не е посещавало подготвителна група родителят подава декларация по образец с която потвърждава, че детето не е посещавало подготвителна група.

6. Детето може да започне и по-късно от 7 години след подаване на заявление от родителите или настойниците и след решение на Експертна комисия в РУО. За родените преди 2013г. родителят трябва да представи документ за отлагане от РУО – Велико Търново.

II. График на дейностите по прием на ученици в І клас за учебната 2020/2021 година:

             ДЕЙНОСТИ

       СРОК

ОТГОВОРНИК

1

Публикуване в сайта на училището реда за прием, графика на дейностите, необходимите документи.

   До 31.III.2020 г.

Антоанета Тодорова- гл.счетоводител

2

Приемане на заявления за записване на първокласници и необходимите документи.

до 31.V.2020 г.

Комисия по прием за първи клас

3

Обявяване списъците с класираните ученици.

1.VI.2020 г.

в 17.00 ч.

Комисия по прием за първи клас

5

Записване на класираните ученици в  първи клас с оригинала на удостоверение за завършена подготвителна група.

2.VI.2020 г. - 10.VI.2020 г

Комисия по прием за първи клас

6

Родителска среща с родителите на записаните деца.

до 30.VI.2020 г.

Класен ръководител І клас

7

Публикуване в сайта на училището наличието на свободни места в паралелката на I клас

До 15.VI.2020 г.

Антоанета Тодорова- гл.счетоводител

8

Провеждане на родителска срещи в началото на учебната 2020/2021 година.

до 11.IX.2020 г.

Класен ръководител на І клас

III.Необходими документи за участие в класиране и за записване в I клас:

       1.Заявление до директора на училището за приемане в първи клас. В заявлението родителите посочват избора си за включване на детето в група за разширена подготовка, както и заявление за включване в група на целодневна организация на учебния ден (по образец).

       2.Акт за раждане на детето - оригинал за сверяване.

       3.Удостоверение за завършена подготвителна група/клас - оригинал.

       4.Лична карта на родителя/настойника- за сверяване.

       5.Пълномощно или съдебно решение за присъдени родителски права - оригинал или нотариално заверено копие.

 

 

 

 

 

Условия и ред за прием на ученици V клас за учебната2020/2021 година

 

 1. За учебната 2020/2021 година да се осъществи прием на ученици в V клас в една паралелка с 26 ученици.
 2. На основание чл. 8, ал. 2 от Закон за предучилищното и училищното образование в V клас се приемат ученици до навършване на 16-годишна възраст.
 3. Родителите (настойниците) подават в определения срок:

 

 • Заявление (по образец) до директора на училището за постъпване на детето в V клас;
 • Акт за раждане на детето – оригинал за сверяване.

 

 1. Записването на ученици в V клас става в определения в графика срок с подаване на оригинала на Удостоверение за завършен начален етап на основно образование.

 

І. График на дейностите по прием на ученици в V клас за учебната 2020/2021 год:

 

            ДЕЙНОСТИ

       СРОК

ОТГОВОРНИК

1

Публикуване в сайта на училището реда за прием, графика на дейностите, необходимите документи.

До 31.III.2020 г.

Антоанета Тодорова- гл. счетоводител

2

Записване на приетите ученици в  V клас с оригинала на Удостоверение за завършен начален етап на основно образование.

14.ІХ.2020г.

Комисия по прием за V клас

3

Провеждане на родителска срещи в началото на учебната 2020/2021 година.

до 14.IX.2020 г.

Класен ръководител на V клас

 

ІІ. Необходими документи:

 

 1. Заявление до директора по образец на училището.
 2. Акт за раждане на детето - оригинал за сверяване
 3. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование-оригинал.
 4. Заявление, относно желанието на родителите за включване в група за разширена подготовка.
 5. Заявление, относно желанието за час за спортни дейности
 6. Заявление, относно включване в група за целодневно обучение.

 

  

 

Заповед избор на доставчик за училищен плод и мляко

Обявление Училищен плод и Училищно мляко

В секция "Документи"  са  публикувани Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информаци и образци на заявления и протоколи.

 

Проект BG05M20P001"ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ" - график на дейностите по групи за периода юни- септемлри 2019 г

ОУ"Отец Паисий", село Писарево обявява 19 свободни места за прием в I клас на учебната 2019/2020 година.

Списък на класираните ученици за I клас за учебната 2019/2020 година

Условия и ред за прием на ученици в първи клас в ОУ „Отец Паисий“, село Писарево за учебната2019/2020 година, както следва:

 

 1. За учебната 2019/2020 година да се осъществи прием на ученици в първи клас в една паралелка с 22 ученици.
 2. На основание чл. 8, ал. 2 от Закон за предучилищното и училищното образование в първи клас се приемат деца на 7- годишна възраст, навършена в съответната календарна година. Деца навършили 6 –годишна възраст могат да постъпят в първи клас по преценка на родителите или настойниците и при готовност на детето за училище, отчетена с удостоверение за предучилищно образование .
 3. Родителите (настойниците) подават в определения срок:

 

 • Заявление (по образец) до директора на училището за постъпване на детето в първи клас. В заявлението родителите посочват избора си за включване на детето в група за разширена подготовка, както и заявление за включване в група на целодневна организация на учебния ден.
 • Акт за раждане на детето - оригинал за сверяване

4. Записването на децата в първи клас става в определения в графика срок с подаване на оригинала на Удостоверение за задължително предучилищно образование с номенклатурен № 3-19.

 

5. В случай, че детето не е посещавало подготвителна група родителят подава декларация по образец с която потвърждава, че детето не е посещавало подготвителна група.

 

6. Детето може да започне и по-късно от 7 години след подаване на заявление от родителите или настойниците и след решение на Експертна комисия в РУО. За родените преди 2012г. родителят трябва да представи документ за отлагане от РУО – Велико Търново.

 

  График на дейностите по прием на ученици в І клас за учебната 2018/2019 година:

 

             ДЕЙНОСТИ

       СРОК

ОТГОВОРНИК

1

Публикуване в сайта на училището реда за прием, графика на дейностите, необходимите документи.

   До 25.III.2019 г.

Антоанета Тодорова- гл.счетоводител

2

Приемане на заявления за записване на първокласници и необходимите документи.

до 31.V.2019 г.

Комисия по прием за първи клас

3

Обявяване списъците с класираните ученици.

3.VI.2019 г.

в 17.00 ч.

Комисия по прием за първи клас

5

Записване на класираните ученици в  първи клас с оригинала на удостоверение за завършена подготвителна група.

5.VI.2019 г. - 7.VI.2019 г

Комисия по прием за първи клас

6

Родителска среща с родителите на записаните деца.

до 11.VI.2019 г.

Класен ръководител І клас

7

Публикуване в сайта на училището наличието на свободни места в паралелката на I клас

До 15.VI.2019 г.

Антоанета Тодорова- гл.счетоводител

8

Провеждане на родителска срещи в началото на учебната 2019/2020 година.

до 12.IX.2019 г.

Класен ръководител на І клас

 

 Необходими документи за участие в класиране и за записване в I клас:

 

       1.Заявление до директора на училището за приемане в първи клас. В заявлението родителите посочват избора си за включване на детето в група за разширена подготовка, както и заявление за включване в група на целодневна организация на учебния ден (по образец).

 

       2.Акт за раждане на детето - оригинал за сверяване.

 

       3.Удостоверение за завършена подготвителна група/клас - оригинал.

 

       4.Лична карта на родителя/настойника- за сверяване.

 

       5.Пълномощно или съдебно решение за присъдени родителски права - оригинал или нотариално заверено копие.

 

 

 

 

 

Условия и ред за прием на ученици в оу “отец паисий“, село писарево V клас за учебната2019/2020 година, както следва:

 

 1. За учебната 2019/2020 година да се осъществи прием на ученици в V клас в една паралелка с 21 ученици.
 2. На основание чл. 8, ал. 2 от Закон за предучилищното и училищното образование в V клас се приемат ученици до навършване на 16-годишна възраст.
 3. Родителите (настойниците) подават в определения срок:

 

 • Заявление (по образец) до директора на училището за постъпване на детето в V клас;
 • Акт за раждане на детето – оригинал за сверяване.

 

 1. Записването на ученици в V клас става в определения в графика срок с подаване на оригинала на Удостоверение за завършен начален етап на основно образование.

 График на дейностите по прием на ученици в V клас за учебната 2019/2020 год:

 

            ДЕЙНОСТИ

       СРОК

ОТГОВОРНИК

1

Публикуване в сайта на училището реда за прием, графика на дейностите, необходимите документи.

До 25.III.2019 г.

Антоанета Тодорова- гл. счетоводител

2

Записване на приетите ученици в  V клас с оригинала на Удостоверение за завършен начален етап на основно образование.

13.ІХ.2019г.

Комисия по прием за V клас

3

Провеждане на родителска срещи в началото на учебната 2019/2020 година.

до 13.IX.2019 г.

Класен ръководител на V клас

 

Необходими документи:

 

 1. Заявление до директора по образец на училището.
 2. Акт за раждане на детето - оригинал за сверяване
 3. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование-оригинал.
 4. Заявление, относно желанието на родителите за включване в група за разширена подготовка.
 5. Заявление, относно желанието за час за спортни дейности
 6. Заявление, относно включване в група за целодневно обучение.

 

  

 

В началото на втория учебен срок за учебната 2018/2019 година в ОУ" Отец Паисий", село Писарево се стартира успешно новата дейност на Министерството на образованието и науката- https://class.mon.bg. След проведено анкетно проучване в училището са сформирани 3 групи за занимания по интереси , както следва:

 

Дигитална математика

Описание: Децата използват цветни блокчета, чрез които изучават логическите връзки, развиват своето аналитично мислене и решават задачи чрез съобразителност.
Начална дата: 2/6/2019, Крайна дата: 6/30/2019
Брой ученици в група: 2 V клас
Тематична област: Дигитална креативност   

 

Интерактивен графичен дизайн

Описание: Изучават основите на графичен дизайн. Чрез рисуване на любими герои, космически пейзажи и още, децата усвояват по приятен начин работата с компютърна графична програма, работа с Интернет среда, а също и безопасна работа с компютър.
Начална дата: 2/6/2019, Крайна дата: 6/30/2019
Брой ученици в група: 2 VІ-VІІ клас
Тематична област: Дигитална креативност 
 

 

Млад природолюбител

Описание: Стимулиране активността на учениците за творческо търсене в областта на природните науки.
Начална дата: 2/6/2019, Крайна дата: 6/1/2019
Брой ученици в група: 3 от ІV клас
Тематична област: Природни науки 

 

Съобщение!

Уважаеми потребители,

в рубликата "Документи" са публикувани образци на заявления за предоставяни административни услуги от ОУ "Отец Паисий", село Писарево.

 

Прием І клас учебна 2018/2019 година

  

Условия и ред за прием на ученици в първи клас в  ОУ „Отец Паисий“, село Писарево за учебната2018/2019 година, както следва:

 

 1. За учебната 2018/2019 година да се осъществи прием на ученици в първи клас в една паралелка с 22 ученици.
 2. На основание чл. 8, ал. 2 от Закон за предучилищното и училищното образование в първи клас се приемат деца на 7- годишна възраст, навършена в съответната календарна година. Деца навършили 6 –годишна възраст  могат да постъпят в първи клас по преценка на родителите или настойниците и при готовност на детето за училище, отчетена с удостоверение за предучилищно образование .
 3. Родителите (настойниците) подават в определения срок:

 

$1·        Заявление (по образец) до директора на училището за постъпване на детето в ърви клас. В заявлението родителите посочват избора си за включване на детето в група за разширена подготовка, както и заявление за включване в група на целодневна организация на учебния ден.

 

$1·        Акт за раждане на детето - оригинал за сверяване

 

4. Записването на децата в първи клас става в определения в графика срок с подаване на оригинала на Удостоверение за задължително  предучилищно образование  с номенклатурен № 3-19.

 

5. В случай, че детето не е посещавало подготвителна група родителят подава декларация по образец с която потвърждава, че детето не е посещавало подготвителна група.

 

6. Детето може да започне и по-късно от 7 години след подаване на заявление  от родителите или настойниците и след решение на Експертна комисия в  РУО. За родените преди 2011 г. родителят трябва да представи документ за отлагане от РУО – Велико Търново.

 

График на дейностите по прием на ученици в І клас за учебната 2018/2019 година:

 

              ДЕЙНОСТИ 

        СРОК

ОТГОВОРНИК

1

Публикуване в сайта на училището реда за прием, графика на дейностите, необходимите документи.

  15.III.2018 г.

гл.счетоводител

2

Приемане на заявления за записване на първокласници и необходимите документи.

до 31.V.2018 г.

Комисия по прием за първи клас

3

Обявяване списъците с  класираните ученици.

4.VI.2018 г.

в 17.00 ч.

Комисия по прием за първи клас

5

Записване на класираните ученици в  първи клас с оригинала на удостоверение за завършена подготвителна група.

5.VI.2018 г. - 8.VI.2018 г г.

Комисия по прием за първи клас

6

Родителска среща с родителите на записаните деца.

до 11.VI.2018 г.

Класен ръководител  І клас

7

Публикуване в сайта на училището наличието на свободни места в паралелката на Iклас

  15.VI.2018 г.

гл.счетоводител

8

Провеждане на родителска срещи  в началото на учебната 2018/2019 година.

до 12.IX.2018 г.

Класен ръководител на І клас

 

Необходими документи за участие в класиране и за записване в I клас:

 

       1.Заявление до директора на училището за приемане в първи клас. В заявлението родителите посочват избора си за включване на детето в група за разширена подготовка, както и заявление за включване в група на целодневна организация на учебния ден (по образец).

 

       2.Акт за раждане на детето - оригинал за сверяване.

 

       3.Удостоверение за завършена подготвителна група/клас - оригинал.

 

       4.Лична карта на родителя/настойника- за сверяване.

 

       5.Пълномощно или съдебно решение за присъдени родителски права - оригинал или нотариално заверено копие.

 

 

      През  учебната 2017/ 2018 година училището  продължава изпълнението на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“, финансиран  по Оперативна програма „Наука и образование за интилигентен растеж”, съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Във връзка с подготовката и организацията на дейностите по проекта за учебната 2017/2018 година ОУ”Отец Паисий”, село Писарево разработи и утвърди „Училищен механизъм за идентифициране на извънкласните дейности”, проведе се  проучване на желанието на учениците за участие в извънкласни дейности за занимания по интереси, проведе се проучване за потребностите на учениците за включването им в извънкласни дейности за преодоляване на обучителни затруднения. След потвърждаване от председателя на съвета „Твоят час” са сформираха групи за занимания по интереси и за преодоляване на обучителните затруднения за и ръководителите за всяка група  по проект BG05M2OP001-2.004-004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“,  както следва:

 

1.Занимателна математика- ръководител старши учител Донка Дончева Войкова

 

 

 

Описание: Преодоляване на обучителни затруднения при усвояване на знания от задължителната подготовка по математика от учениците чрез решаване на задачи от учебния материал за VII клас.

 

Продължителност на заниманието: 40 мин.

 

Брой занимания: 80 часа годишно

 

Начална дата: 16.Х.2017 г., Крайна дата: 15.VI.2018 г.

 

Брой ученици в група:  3 от  VII клас

 

Тематична област: Математика

 

Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения

 

2.Четем, пишем и говорим на български език - ръководител старши учител Бистра Йосифова Цанева

 

 

 

       Описание: В групата ще се работи за преодоляване на образователните дефицити на учениците по български език, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище. Ще се повиши мотивацията им за учене и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили, за подобряване нивото на владеене на български език. Ще се улесни формирането на начални умения за възприемане и осмисляне на художествен текст, ще се развиват комуникативно-речевите умения за диалогично и монологично изразяване в различни условия на общуване. Чрез посещаването на занятията ще се развиват индивидуалните способности на всеки участник.

 

     Продължителност на заниманието: 35 мин.

 

     Брой занимания: 80 годишно

 

     Начална дата: 16.Х.2017 г., Крайна дата: 31.V.2018 г.

 

Брой ученици в група: 4 от I  и II клас

 

     Тематична област: Български език и литература

 

     Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения

 

3.Мога да чета и пиша- ръководител старши учител Светлана Тодорова Хаджикостова

 

 

 

       Описание: Да се подпомогне успеваемостта на учениците, които срещат трудности при усвояването на учебния материал по български език.Ще се повиши мотивацията им за учене и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили, за подобряване нивото на владеене на български език

 

Продължителност на заниманието: 40 мин.,

 

Брой занимания: 80  часа годишно

 

      Начална дата: 16.Х.2017 г., Крайна дата: 31.V.2018 г.

 

Брой ученици в група: 3 от  III клас

 

      Тематична област: български език и литература

 

      Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения

 

4.Учим български език – ръководител  Грета Димитрова Новакова

 

 

 

       Описание: Да се подпомогне успеваемостта на учениците, които срещат трудности при усвояването на учебния материал по български език. Да се постигнат положителни промени у учениците и да се подобрят образователните им постижения .

 

       Продължителност на заниманието: 40 мин.,      

 

       Брой занимания: 80 годишно

 

       Начална дата: 10.I.2018 г., Крайна дата: 15.VI.2018 г.

 

       Брой ученици в група: 5 от VI клас

 

       Тематична област: Български език и литература

 

       Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения

 

5.Спортувай и сезабавлявай – ръководителЯница Димитрова Илиева

 

 

 

     Описание: Седмични занимания във физкултурния салон и спортната площадка на открито.Чрез активните занимания участниците ще повишат физическа си дееспособност.

 

     Продължителност на заниманието: 40 мин.,

 

      Брой занимания: 65 годишно

 

      Начална дата: 16.Х.2017 г., Крайна дата: 30.VI.2018 г.

 

      Брой ученици в група:  до 15 отV доVIIклас

 

       Тематична област: Спорт

 

        Тип: Дейност по интереси

 

Проект "Твоят част" стартира през учебната 2016/ 2017 година в училището

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)" – фаза 1, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове стартира в ОУ"Отец Паисий", село Писарево.Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.Видът на извънкласните дейности в училището се определи в зависимост на групирането на училищата, извършено въз основа на система от показатели за концентрацията на ученици с обучителните затруднения и в риск от преждевременно напускане на образователната система- училището е вIV група

 

В училището ще се организират и проведат следните извънкласни дейности както следва:

 

Занимателна математика- заявена от старши учител Донка Дончева Войкова 

Описание: Преодоляване на обучителни затруднения при усвояване на знания от задължителната подготовка по математика от учениците чрез решаване на задачи от учебния материал за VII клас.

Изисквания: Учениците да имат пропуски в обучението по математика и да имат ниски резултати на НВО в VII клас по математика

Продължителност на заниманието: 45 мин., Възраст от VIII до VIII клас,

Брой занимания: 4 часа на седмица

Начална дата: 1.ХI.2016 г., Крайна дата: 31.V.2017 г.

Максимален брой ученици в група: 6, Минимален брой ученици в група: 4

Тематична област: Математика

Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения

Малки предприемачи-заявена от старши учител Пенка Петкова Нешева

Описание: Чрез практически насочени дейности учениците да превръщат своите идеи в реалност, да влагат творчество и новаторство в работата си, да поемат рискове и постигат целите си. Те ще имат възможност да развиват умения, целящи повишаване на възможностите за личностна реализация – въображение, изобретателност, находчивост, оптимизъм, решимост да се успее, самоувереност; умения за общуване; умения за вземане на решения; откриване на възможности; индивидуалност, приспособяемост (адаптивност) и готовност за поемане на рискове; практически и теоретични знания за икономическите системи и институции. Заниманията по интереси ще ме мотивират към преобразяването на образователния процес в по-атрактивен, по-модерен и достъпен. Това ще превърне училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили и да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация.

Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от I до II клас,

Брой занимания: 4 часа на седмица

Начална дата: 10.IV.2017 г., Крайна дата: 21.VI.2017 г.

Максимален брой ученици в група: 12, Минимален брой ученици в група: 10

Тематична област: Предприемачество

Тип: Дейност по интереси

Ще стана бизнесмен- заявена от старши учител Светлана Тодорова Хаджикостова

      Описание: Чрез практически насочени дейности учениците да превръщат своите идеи в реалност, да влагат творчество и новаторство в работата си, да поемат рискове и постигат целите си. Те ще имат възможност да развиват умения, целящи повишаване на възможностите за личностна реализация – въображение, изобретателност, находчивост, оптимизъм, решимост да се успее, самоувереност; умения за общуване; умения за вземане на решения; откриване на възможности; индивидуалност, приспособяемост (адаптивност) и готовност за поемане на рискове; практически и теоретични знания за икономическите системи и институции. Заниманията по интереси ще ме мотивират към преобразяването на образователния процес в по-атрактивен, по-модерен и достъпен. Това ще превърне училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили и да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация.

       Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от III до IV клас,

       Брой занимания: 4 часа на седмица

       Начална дата: 10.IV.2017 г., Крайна дата: 21.VI.2017 г.

       Максимален брой ученици в група: 8, Минимален брой ученици в група: 7

       Тематична област: Предприемачество

       Тип: Дейност по интереси

      Четем, пишем и говорим на български език - заявена от старши учител Пенка Петкова Нешева

       Описание: В групата ще се работи за преодоляване на образователните дефицити на учениците по български език, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище. Ще се повиши мотивацията им за учене и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили, за подобряване нивото на владеене на български език. Ще се улесни формирането на начални умения за възприемане и осмисляне на художествен текст, ще се развиват комуникативно-речевите умения за диалогично и монологично изразяване в различни условия на общуване. Чрез посещаването на занятията ще се развиват индивидуалните способности на всеки участник.

         Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от II до II клас,

     Брой занимания: 3 часа  на седмица

     Начална дата: 1.11.2016 г., Крайна дата: 2.6.2017 г.

    Максимален брой ученици в група: 5, Минимален брой ученици в група: 3

     Тематична област: Български език и литература

     Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения

   

В света на математиката - заявена от старши учител Светлана Тодорова Хаджикостова

       Описание: В групата ще се работи за преодоляване на образователните дефицити на учениците по математика и повишаване на мотивацията им за учене и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили. Ще се работи за развиване на логическо и абстрактно мислене. Ще се улесни формирането на умения за решаване на текстови и геометрични задачи. Чрез посещаването на занятията в групата ще се повиши мотивацията на учениците за участие в образователния процес, ще се развиват индивидуалните способности на всеки участник. Ще получат необходимите знания за по-добро представяне на НВО.

      Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от IV до IV клас,

      Брой занимания: 3 часа на седмица

      Начална дата: 1.XI.2016 г., Крайна дата: 2.VI.2017 г.

      Максимален брой ученици в група: 4, Минимален брой ученици в група: 3

      Тематична област: Математика

      Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения

     

Да научим българския език - заявена от Грета Димитрова Новакова

       Описание: Да се подпомогне успеваемостта на учениците, които срещат трудности при усвояването на учебния материал по български език. Да се постигнат положителни промени у учениците и да се подобрят образователните им постижения .

       Изисквания: За ученици с ниски резултати на НВО по БЕЛ ,незадоволителни резултати през учебната година и деца в риск от отпадане.

       Продължителност на заниманието: 45 мин., Възраст от V до V клас,

       Брой занимания: 4 часа  на седмица

       Начална дата: 10.I.2017 г., Крайна дата: 15.VI.2017 г.

       Максимален брой ученици в група: 5, Минимален брой ученици в група: 3

       Тематична област: Български език и литература

       Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения

    

 

„Мама и татко с мен на училище”

 

Статус на проекта:

Реализиран

Източник на финансиране:

 

Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства

Бюджетна линия:

33.14-2015

Основни дейности по проекта:

1. Дейности, свързани с прилагане на добри практики в съвместната работа с учениците и техните родители. 

2. Дейност свързана с опознаване на културни забележителности.

Основни цели:

В ОУ „Отец Паисий”, с. Писарево бяха  сформирани 3 клуба по интереси с 37 деца и 18 родители. В тях в продължение на 10 месеца  се осъществяваше  ефективна работа, насочена към мотивиране на родителите за подкрепа на техните деца. Училището се оказа привлекателно място за всички.Приобщаването на родителите и учениците от етническите малцинства чрез разнообразяване и осъвременяване на образователните и възпитателни процеси е приоритет, цел и мярка, което е заложено в Плана за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства при ОУ „Отец Паисий”. Политиките, които се прилагаха на практика са следните:

•      Създаване подходящ социално-психологически климат в училище, гарантиращ образователните права на децата и учениците от етническите малцинства за равноправната им интеграция;

•      Формиране на ценностна система, основана на уважение към правата и свободите на всеки индивид, без допускане на дискриминация;

•      Включване и активно участие на децата от етническите малцинства в тържества за  празници и народни обичаи, свързани със съхраняване на културната идентичност на учениците от турски произход;

•      Подпомагане процеса за превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите и създаване на атмосфера за взаимно уважение, толерантност и разбирателство.

Постигнати резултати от осъществения проект:

     - Приобщени  родители към училищния живот;

     -  Намален брой на безпричинните отсъствия.

- Проведени бяха съвместни занимания между деца и родители по готварство, плетачество, апликиране, рисуване, пеене, танцуване, с което бе провокиран интереса на родителите за изява на децата им.За награда бе проведена екскурзия до град Шумен.Целевата група посети двора на кирилицата в Плиска, Мадарския конник, Томбул джамия и храм Три светитили.Децета опознаха културни забележителности и религиозни ритуали на различни етноси. 

- Като краен резултат се осигури  приемственост между двете институции, утвърди се иновативен работещ модел за общуване: семейство - училище

Период на изпълнение:

01.10.2015 - 31.07.2016 г.

 

Прием І клас 2016/2017 година 

 

ПРОЕКТ „МАМА И ТАТКО С МЕН НА УЧИЛИЩЕ” СТАРТИРА В ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ” В СЕЛО ПИСАРЕВО.

Целта на програмата е да събере деца и родители, които в продължение на девет месеца заедно ще се занимават в клубовете по интереси – ще изучават кукловодство, ще танцуват етнически танци, ще рисуват върху стъкло, ще драматизират традиционни приказки, ще готвят ястия, характерни за празничните ритуали на различните етноси.

18 родители, 37 ученици и трима учители участват в проекта, чийто ръководител е директорът на училището Грета Новакова. Тя ще работи заедно с трите учителки Пенка Нешева, Светла Хаджикостова и Донка Войкова, които са убедени, че съвместните занимания ще мотивират родителите и ще ги направят по-активни в участието им в училищния живот.

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.

 

 

ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН УСПЕХ НА УЧЕНИЦИТЕ  ОТ ОУ"ОТЕЦ ПАИСИЙ"-с.ПИСАРЕВО

 Грамота

   

На 14 май, се проведе 48-та  щафетна обиколка на град Горна Оряховица.Традиционното лекоатлетическо състезание се провежда в навечерието на празника на града и е организирано от Общината и спортните клубове.25 ученически отбора си оспорваха победата.Момчетата от VІІ и VІІІ клас завоюваха почетното трето място. Учениците получиха купа и грамота от президента на ЛК „Локомотив 55” Маргарит Марков, директора на дирекция „Хуманитарни дейности” Милена Николова и кмета инж. Добромир Добрев.

 

Наградиха учениците участвали в конкурса „70 години от участието на България в заключителния етап на Втората световна война 1944/45 година” 

Заместник областният управител доц. Любомира Попова връчи наградите на най-талантливите ученици, които представиха свои творби в  в конкурса за ученическо творчество на тема „70 години от участието на България в заключителния етап на Втората световна война 1944/45 година”. 26 творби, рисунки, стихотворение, есета, интервюта и разкази на 24-ма участника бяха представени днес в областната администрация. Началникът на Регионалния инспекторат по образование инж. Розалия Личева и Иван Коев – председател на областната организация на ветераните от войните също наградиха учениците с най.добри творби.
Разказа „Подвигът на Спайч” на осмокласничката от ОУ „Отец Паисий"с.Писарево Севги Салимова, беше награден с грамота.Същата получи и предметна награда.

В обласна администрация

 

 

 Успяваме заедно

 

За поредна учебна година учениците от ОУ ,,Отец Паисий", село Писарево, общ. Горна Оряховица осмислиха свободното си време през пролетната ваканция като участваха в занимания по проект УСПЕХ.
В трите клуба към училището бяха включени около 40% от всички ученици, като с предимство участваха деца, допуснали над 100 извинени отсъствия и такива , оставали на поправителни изпити през предходната година.В клубовете ,,Детски свят" и ,,Да успяваме заедно" ръководителите Светлана Хаджикостова и Пенка Нешева организираха за децата от начален етап разнообразни дейности- пресъздаване на обичаите за Лазаровден и Великден, илюстриране, апликиране, изработване на изделия от мъниста, хартия, прежда и пластмаса.Седмокласниците се забавляваха , обогатявайки езиковата си култура- те правиха своите първи опити в римуване и стихотворство, определяха важните условия за успешна комуникация, усъвършенстваха уменията си за водене на читателски дневник. Децата сами са предложили на ръководителя Грета Новакова- старши учител по БЕЛ, име на клуба, а именно -,,Магията на думите".
Според родителите и обществеността, които са присъствали на представителните изяви, проектът е доста успешен и мотивиращ , изхождайки от факта, че децата са споделяли радостта си от интересните занимания вкъщи пред близките си. Повечето ученици са от турски и ромски произход и се отглеждат от настойници ( баби и дядовци). Всички учители изказват мнение, че участниците в проектните дейности са променили отношението си към ученето и са мотивирани да завършат успешно учебната година. Ръководителите обобщиха, че най- голяма е ползата от изградените у децата умения за толерантност и екипна работа. Ръководството на училището очаква стартирането на нови проекти, което според директора Димка Неделчева е предизвикателство за разкриване на потенциала и педагогическото майсторство на учителите.

 

137 години свободна България

На 3 март България чества Националния си празник.Денят на освобождението бе достойно отбелязан с тържество в ОУ"Отец Паисий"с.Писарево.Сред присъстващите бяха родители, ученици, учители и гости.

 

Ден на розовата фланелка

В деня на розовата фанелка/25 февруари-Световен ден за борба с тормоза в училище/ Комисията за борба с противообществени прояви в ОУ"Отец Паисий" призова всички учители и ученици да се облекат в розово.На този ден участниците носят розово, за да синволизират своята позиция и неприемане на тормоза в училище.В инициативата се включиха и Община горна Оряховица, които раздадоха розови ленти за всеки ученик и учител.