Документи и административни услуги

Стратегия ОУ "Отец Паисий",село Писарево 2020-2024

Правилник за дейноста 2022-2023 година

Училищният учебен план 1 клас за учебната 2022-2023 година

Училищният учебен план 2 клас за учебната 2022-2023 година

Училищният учебен план 3 клас за учебната 2022-2023 година

Училищният учебен план 4 клас за учебната 2022-2023 година

Училищният учебен план 5 клас за учебната 2022-2023 година

Училищният учебен план 6 клас за учебната 2022-2023 година

Училищният учебен план 7 клас за учебната 2022-2023 година

Форми на обучение в ОУ"Отец Паисий" за учебната 2022-2023 година

Годишен план за учебната 2022-2023 година

План за квалификационната дейност на училището за учебната 2022-2023 година

Мерки за повищаване на качествато в ОУ"Отец Паисий" за учебната 2022-2023 година

Програма за превенция на ранното напускане и отпадане  от училище 2022-2026

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Програма за целодневна организация на учебния ден 2022-2023 година

Етичен кодекс на училищната общност в ОУ “Отец Паисий”, с.Писарево за учебната 2022/2023 г

Насоки за работа в COVID през учебната 2022-2023 година

 План-програма по БДП 2021 година

 

Информация и образци на заявления за предоставяни административни документи от ОУ"Отец Паисий"

Инфо 138:Преместване на ученици в държавните и в общинските училища - изтегли тук

Инфо 143: Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование - изтегли тук

Инфо 150:Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава -изгегли тук

Инфо 153:Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи - изтегли тук