Документи и административни услуги

Стратегия ОУ "Отец Паисий",село Писарево 2020-2024

Правилник за дейността на ОУОтец Паисий" за учебната 2021/2022 г

Училищен учебен план за учебната 2021/2022 година I клас

Училищен учебен план за учебната 2021/2022 година II клас

Училищен учебен план за учебната 2021/2022 година III клас

Училищен учебен план за учебната 2021/2022 година IV клас

Училищен учебен план за учебната 2021/2022 година V клас

Училищен учебен план за учебната 2021/2022 година VI клас

Училищен учебен план за учебната 2021/2022 година VII клас

Годишен план за дейността на училището за учебната 2021/2022 г.

Училищна програма за гражданско,здравно и интеркултурно образование за учебната 2021/2022 година

План за квалификация за учебната 2021/2022 година

Мерки за повишаване на качеството през учебната 2021/2022 година

Програма за превенция от напускане през учебната 2021/2022 година

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Програма за целодневна организация на учебния ден за учебната 2021/2022 гоидна

Етичен кодекс учебна 2021/2022 година

Насоки за работа на училището вна COVID-19

 План-програма по БДП 2021 година

 

Информация и образци на заявления за предоставяни административни документи от ОУ"Отец Паисий"

Инфо 138:Преместване на ученици в държавните и в общинските училища - изтегли тук

Инфо 143: Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование - изтегли тук

Инфо 150:Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава -изгегли тук

Инфо 153:Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи - изтегли тук